خیر، پس از لیزیک اگر چه تا مدت کوتاهی کار چشمی در فاصله نزدیک ممکن است با تاری توام باشد اما با گذشت زمان بهتر خواهد شد و هیچگونه اثر سوئی در جهت ضعیفتر شدن شماره و دید چشم به علت اینگونه فعالیتهای چشمی گزارش نشده است در کوتاه مدت کار با مانیتور سبب تسریع بروز علائم خشکی چشم می گردد که با گذشت زمان بهبود می یابد.