لیزیک عمل خارج چشمی محسوب شده حتی بلافاصله بعد از عمل نیز خم و راست شدن و رکوع و سجده هیچکدام مانعی ندارد.
ممکن است فعالیت بدنی بلافاصله پس از لیزیک ایجاد فشار و قرمزی چشم نماید که بهتر است تا زمان بهبودی کامل مراعات لازم انجام پذیرد.