لیزیک تنها درلایه های سطحی قرنیه اثر کرده تاثیری بر ایجاد آب مروارید (که بیماری عدسی و داخلی چشم است) ندارد و اگر بیمار در دراز مدت دچار آب مروارید شد ارتباطی با لیزیک انجام شده ندارد. اصولا افراد نزدیک بین زودتر از افراد همسن خود با چشم سالم دچار آب مروارید می شوند.