همینطور که در سوال قبل گفته شد برای سن بالاتر از ۴۰ سال باید شماره چشم بالاتر از ۲ تا ۵/۲ نمره باشد مگر آنکه آستیگماتیسم همراه زیاد باشد یا آنکه بیمار به علت فعالیتهای ورزشی یا اجتماعی بخواهد برای دید دور، ‌اصلاح شده و تنها برای زمان مطالعه عینک بزند.
اصولا در این افراد (بر اساس سن) بهتر است ۷۵/۰ تا ۱ نمره از نزدیک بینی را نگه داشت و اصلاح کامل انجام نگیرد تا فرد علاوه بر آنکه دید دور خوبی (نه عالی) دارد برای انجام اکثر کارهای نزدیک نیز دچار مشکل نشود.