به علت باز شدن مردمک به هنگام غروب و تداخل لبه مردمک با منطقه لیزر شده،‌ نورهایی که در شب دیده می شود پخش شده و در اطراف خود دارای شعاع نورانی می گردند.
این حالت تقریبا با میزان نزدیک بینی اولیه (شماره چشم) که جراحی انجام شده،‌ دارای نسبت مستقیم می باشد (یعنی این پدیده بیشتر در شماره های بالا اتفاق می افتد). خوشبختانه پدیده پخش نور گذرا بوده و با گذشت زمان که ترمیم لایه های قرنیه بهتر و بیشتر انجام می گیرد شدت آن نیز کاهش می یابد،‌در صورتیکه شدت پخش نور زیاد باشد می توان با کمک قطره های چشمی مخصوص این ناراحتی را (تا زمان از بین رفتن پخش نور) کاهش داد.