جراحی لیزیک تنها در ضخامت قرنیه که سطحی ترین بخش چشم است انجام می گیرد و هیچگونه نفوذی به قسمتهای داخلی چشم ندارد شب کوری بیماری شبکیه (پرده بینایی ته چشم) می باشد. طبیعی است لیزر در جراحی لیزیک هیچگونه اثر منفی بر ته چشم و ایجاد شب کوری ندارد. اما بسیاری از بیماران از کاهش دید در هنگام غروب و شب شکایت دارند که به علت پخش نور ورودی به چشم، در زمانهای ذکر شده به علت باز شدن مردمک می باشد و این دلیل بر شب کوری نیست.