با توجه به پایین بودن خطر بسیاری از عوارض لیزیک، ‌در صورتیکه جراحی چشم اول بدون عارضه به پایان برسد و بیمار آمادگی روحی و جسمانی لازم را داشته باشد و از طرفی جراح نیز جراحی بر روی چشم دوم را صلاح بداند در یک جلسه می توان هر دو چشم را تحت عمل لیزیک قرار داد. از طرفی عده ای از همکاران چشم پزشک بعد از اطمینان از نتیجه لیزیک در چشم اول (حدود ۱-۲ هفته) نسبت به جراحی چشم دوم اقدام می کنند.
با توجه به آنکه بسیاری از شرایط محیط اتاق عمل چون دما، رطوبت هوا، انرژی دستگاه لیزر از یک روز به روز دیگر ممکن است متغیر باشد،‌ شاید جراحی هر دو چشم در یک زمان با شرایط یکسان در صورتی که دیگر شرایط فوق الذکر آماده باشد نتیجه حاصله در دو چشم را به یکدیگر مشابه نماید. در هر حال تصمیم گیرنده برای انجام جراحی به صورت یک یا دو چشمی، جراح و رضایت بیمار مشترکا" با یکدیگر خواهند بود