لازک روشی دیگر از اصلاح شماره چشم ها توسط لیزر می باشد که در آن لایه ای از قرنیه برش داده نشده و فقط با برداشتن لایه نازک سطحی اپی تلیوم قرنیه،‌ مستقیما قرنیه تحت تاثیر لیزر قرار می گیرد. نسبت به لیزیک در ساعت و روزهای اولیه جراحی درد و تاری بیشتری وجود دارد لیکن قابل تحمل و بهبودی است.
توصیه می گردد این روش در شماره های کم نزدیک بینی و خصوصا آنانکه مقدار ضخامت و پاکیمتری قرنیه آنها کم می باشد انجام گیرد.
این عمل اگر پس از برداشتن کامل لایه سطحی (اپیتلیوم) قرنیه انجام گیرد و تنها لیزر بر سطح قرنیه تابانده شود (PRK) نامیده می شود.
معمولا پس از لازک و PRK جهت کاهش درد و تسریع در ترمیم زخم برای مدت چند روز پس از عمل تا ترمیم سطح قرنیه از لنز تماسی نرم خاصی به عنوان پانسمان استفاده می گردد.