آمبلیوپی یعنی آنکه بیمار حتی با کاملترین و مناسبترین نمره عینک نیز دارای دید کامل نبوده و حروف و خطوط ریز پایین تابلوی سنجش بینائی را نمی بیند علت آن از بین رفتن حساسیت گیرنده های شبکیه نسبت به نور می باشد.
تنبلی چشم به علت دیر عینک زدن یا استفاده نامناسب آن بخصوص در سنین زیر ده سالگی است. لیزیک فقط نیاز به عینک را مرتفع می سازد.
بنابراین شخص همان دیدی که قبل از عمل با عینک یا لنز داشته بدست می آورد و تنبلی چشم فرد با لیزیک قابل اصلاح نیست.