در جراحی لیزیک هدف نهایی آن است که نیاز و وابستگی به عینک کمتر شود و اگر شماره چشمها و ضخامت قرنیه اجازه دهد و اصلاح به وسیله لیزر امکان پذیر باشد شماره چشم به حد ۲۵/. و یا ۵/۰ برسد که شخص را از عینک بی نیاز می کند. اصولا چشمی که دارای تطابق است همیشه دارای مقدار کمی شماره است و این مقدار کم دلیل بر استفاده دائم از عینک نمی باشد.