لیزیک تحت تاثیر قطره بیحسی موضعی که سطح چشم (ملتحمه و قرنیه) را بیحس می کند انجام میگیرد.
بیماران در حین جراحی دردی را احساس نمی کنند و تنها در مرحله ای از لیزیک احساس فشار خواهند کرد که قابل تحمل می باشد. در مجموع در میان تعداد زیادی از بیماران که تحت عمل لیزیک با قطره بیحسی موضعی قرار گرفته اند درد و جود نداشته و برای هیچ بیماری نیز به بیهوشی عمومی برای انجام لیزیک نیاز نبوده است.