پس از برداشتن لایه سطحی قرنیه (فلاپ) به وسیله میکروکراتوم که ضخامت حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ میکرون دارد و انجام لیزر باید ضخامت حدود ۲۵۰ میکرون (میکرون= ۱۰۰۰/۱ میلیمتر) از قرنیه باقی بماند تا قرنیه پس از عمل دچار نازک شدگی پیشرونده و افزایش مجدد شماره و ایجاد آستیگماتیسم نامنظم نشود.
بنابراین جهت محاسبات دقیق حین جراحی و جلوگیری از بروز یکی از بدترین عوارض لیزر باید پاکیمتری دقیق قبل از عمل انجام گیرد و بر اساس آن مشخص می گردد که تا چه حدی نزدیک بینی قابل اصلاح خواهد بود.