از شروع دهه ۱۹۸۰ میلادی آر- کی بطور وسیعی در آمریکا و پس از آن کشور ما انجام پذیرفت. اگرچه در پیگیریهای طولانی مدت نیز اکثر بیماران راضی هستند اما با توجه به آنکه لیزیک را می توان در اغلب مواقع با دقت بیشتر و عوارض کمتر و حتی بطور دو طرفه انجام داد، رفته رفته آر- کی جای خود را به لیزیک داد.
اگر چه تا چند سال قبل به علت محدودیت مراکز، لیزیک بطور محدود انجام می گرفت، اما با افزایش مراکز لیزر اکسایمر و آموزش بسیاری از همکاران انجام عمل جراحی لیزیک گسترش بیشتری یافته است.
مهمترین برتریهای که می توان برای لیزیک نسبت به آرکی RK بر شمرد عبارتند از:
قدرت پیش بینی شماره نهایی چشم پس از جراحی لیزیک بهتر می باشد.
لیزیک محدوده وسیعتری از نزدیک بینی با شماره های بالا، دوربینی و آستیگماتیسم را اصلاح می کند. این موارد درباره (آر- کی) صادق نیست و آر- کی تنها شماره های پایین تا متوسط نزدیک بینی را اصلاح می کند.
اگرچه از نظر قدرت اصلاحی هر دو روش در شماره های پایین دارای تواناییهای تقریبا یکسان هستند اما به علت احتمال کمتر بروز تعدادی از عوارض، لیزیک ارجحیت پیدا کرده است.
جراحی مجدد در لیزیک بصورت اصلاح نزدیک بینی باقیمانده یا زمانیکه اصلاح بیش از حد انجام شده باشد آسانتر است در صورتیکه به خصوص در موارد اصلاح بیش از حد پس از آر کی جراحی دشوارتر بوده و احتمال عود مجدد و کم اثر شدن جراحی مجدد وجود دارد.
میزان درد پس از لیزیک به مراتب کمتر از آر- کی می باشد.
به علت سهولت روش لیزیک در صورت تمایل بیمار هر دو چشم را می توان در یک جلسه عمل کرد در صورتیکه در موارد آر- کی این امر به صلاح نیست.
احتمال بروز عفونت شدید پس از لیزیک بسیار کمتر از آر- کی می باشد.
مقاومت چشم در مقابل ضربه مستقیم پس از آر – کی و لیزیک کاهش مییابد.
در مقایسه با آر- کی عوامل کمتری درنتیجه نهایی لیزیک دخالت دارند.