جدید ترین و شایع ترین روش اصلاح عیوب انکساری که نتایج و عوارض آن تا حدود زیادی مشخص گردیده لیزیک نامیده می شود. کلمه Lasik خلاصه کلمات Laser in situ Keratomileusis است. معنی این کلمات آنست که انحنا و قدرت قرنیه در محل طبیعی خود و روی چشم به وسیله لیزر تغییر می یابد و بدینوسیله شماره چشم فرد اصلاح می گردد.