برای اصلاح نزدیک بینی بیش از ده روش نام برده می شود.
از میان آنها روشهایی که شایعتر، ‌متداول تر و از نظر عوارض و سیر نتیجه، شناخته شده¬تر هستند عبارتند از:
۱- اصلاح با عینک.
۲- اصلاح با لنز تماسی (کنتاکت لنز).
۳- اصلاح به شیوه رادیال کراتوتومی ( آر.کی RK) که امروزه ندرتا" انجام می گیرد.
۴- اصلاح به وسیله لیزر اکسایمر به صورتهای (پی.آر.کی لیزر PRK)، لیزیک (LASIK) و لازک (LASEK).
۵- حلقه های داخل قرنیه ای (Intra corneal Ring).
۶- لنزهای داخل چشمی در حضور عدسی طبیعی بیمار (فاکیک) مانند آرتیزان یا I-Care.
۷- خارج کردن عدسی سالم و شفاف فرد نزدیک بین.
همانگونه که گفته شد روشهای دیگری نیز مطرح است که از نظر نتایج و عوارض دراز مدت در حال حاضر مورد بررسی و ارزیابی می باشد.