نوع دیگر تقسیم بندی نزدیک بینی بر اساس پاسخ به در مانهای جراحی مربوط به اصلاح آن به صورت زیر است:
الف- نزدیک بینی خفیف: تا ۳ دیوپتر
ب- نزدیک بینی متوسط: از ۳ تا ۶ دیوپتر
ج- نزدیک بینی بالا: از ۶ تا ۱۰ دیوپتر
د- نزدیک بینی بسیار بالا: از ۱۰ تا ۱۵ دیوپتر
ه- نزدیک بینی فوق العاده بالا: از ۱۵ دیوپتر بیشتر