میوپی Myopia از ریشه دو کلمه My و opia گرفته شده. این کلمات به معنای دیدن اشیاء دور با تنگ کردن شکاف بین پلک هاست که در افراد نزدیک بین بدون عینک مشاهده می گردد و اصطلاح میوپ به معنا و مترادف فرد نزدیک بین می باشد ولی به آن معناست که فرد نزدیک بین اشیاء واقع در فاصله نزدیک را واضح تر و بهتر از دور می بیند.