نسل جدید دستگاههای لیزر اکسایمر که اصلاح کننده دوربینی و نزدیک بینی و آستیگماتیسم هستند اکثرا روش نوینی را انتخاب کرده اند تا علاوه بر امنیت بالای درمانی نتایجی چون پخش نور و بازگشت نمره چشم را به حداقل برسانند. این خصوصیات در بسیاری از لیزرهای اکسایمر امروزه مشاهده می گردد و محدود به دستگاه و کمپانی خاص نمی گردد،‌ بهر حال همیشه تبلیغات در زندگی امروزه نقش مهمی داشته است.