خیر،‌ پس از انجام تمام آزمایشات بخصوص قرنیه ای که مکمل اورب اسکن می باشد و زی ویو zywave گفته می شود مشخص می گردد که آیا به این گونه اصلاح نیاز می باشد یا خیر. در این آزمایش میزان تفرق و اعوجاج نورها مشخص می گردد و اگر از حد به خصوصی بیشتر بود اصلاح با زی اوپتیکس مورد نیاز خواهد بود.