آیا این گفته صحیح است که فردی با سابقه جراحی لیزیک چنانچه به کوهنوردی رفته و به ارتفاعات صعود نماید، دچار افت دید در چشمها می گردد؟
خیر، این مطالب صحیح نبوده و ریشه علمی ندارد.