به خاطر انجام لیزیک چند روز اول به علت آنکه نور ممکن است سبب تحریک و اذیت چشم ها شود نیاز است اما اصولا برای محافظت چشم (حتی عمل نشده) در مقابل نور ماوراء بنفش خورشید استفاده از عینک آفتابی حتی برای فردی که تحت عمل لیزیک قرار نگرفته نیز پیشنهاد می گردد.