فردی که دچار ضعف بینایی می باشد و خصوصا اگر نزدیک بینی داشته باشد چنانچه دائما عینک بزند و یا اگر اصلا استفاده نکند آیا تاثیری برای چشم او خواهد داشت یا خیر؟
خیر،‌این افراد در صورت استفاده از عینک دید بهتری داشته و استفاده نکردن از آن خطری برای چشم و شماره نداشته ولیکن چشمها آزار و اذیت بیشتری را احساس می کنند و کیفیت دید نیز مطلوب نمی باشد.