اگر بیمار مبتلا به دیابت در مراحل بسیار ابتدایی بیماری یعنی بدون گرفتاری و درگیری چشمها بوده و شماره چشمها نیز ثابت باشد از نظر انجام لیزیک مشکلی نیست،‌ اما در مراحل پیشرفته بیماری قند یا در حالیکه بیماری کنترل نشده و یا آنکه شماره چشم¬ها درحال تغییر است،‌ لیزیک انجام نگیرد.