منظور از حالت چشم نمای صورت فرد با عینک و بی عینک می باشد یعنی فردی که می خواهد عمل کند عینک خود را برداشته و خود را در آینه ببیند همین وضعیت پس از جراحی لیزیک نیز باقی می ماند. خصوصا در شماره های نسبتا بالا که فرد نزدیک بین با زدن عینک حالت چشم ها کوچک تر از حد معمول می گردد و گود افتاده به نظر می رسد. خود جراحی لیزیک تاثیری بر روی ساختار چهره ندارد و تنها عینک برداشته می شود.