خیر،‌ضربه به سر هیچ ارتباطی با جراحی لیزیک از نظر ایجاد کوری و از بین رفتن دید ندارد. نقاطی از سر هستند که ضربه به آنها به عصب بینایی منتقل شده سبب صدمات عصبی و در نتیجه کاهش بینایی می گردد.