در قسمت میکروکراتوم لیزیک (برش دهنده قرنیه) تیغه تیز برش باید برای هر بیمار مرتبا" تعویض گردد که این کار برای حفظ کیفیت برش و پیشگیری از بروز عوارض عمده دیگر و جلوگیری از انتقال بیماریها انجام می گردد.قسمت کامپیوتری دستگاه لیزر نیز مرتبا" به وسیله برنامه های جدید کامپیوتری به روز (up Grade) می گردد.گازهای موثر درایجاد لیزر نیز به طور مرتب از خارج از کشور وارد و حدود هر یکی دو هفته تعویض می گردد. از سوی دیگر تمامی بخشهای دستگاههای لیزر مرتبا و به طور دوره ای باید سرویس و کنترل و تعویض گردند. به طور خلاصه تمامی قسمتهای اصلی و موثر همیشه باید از نظر کارایی و فعالیت نو و جدید باشند. بنابراین نگرانی از اینکه دستگاه یک مرکز نو و دیگری قدیمی است موردی ندارد.