هیچ چشم پزشکی نباید این جراحی را به بیمار پیشنهاد نماید. اگر چه لیزیک دارای عوارض نادر و محدودی می باشد.
اما به هر حال احتمال بروز آنها (هر چند کم) وجود دارد جراح بیمار را فقط معاینه کامل کرده و خصوصا از نظر شماره دقیق چشمها،‌ قرنیه و شبکیه مورد بررسی کامل قرار داده و می تواند به بیمار اعلام نماید که آیا وی می تواند تحت عمل جراحی لیزیک قرار گیرد یا خیر؟
و یا آنکه حدودا پس از لیزیک شماره چشم در چه حدی خواهد بود. اما پیشنهاد کردن این عمل بدون آنکه بیمار خود تمایل به عمل داشته یا مشکلی با عینک و لنز تماسی نداشته باشد،‌ صلاح نیست.