اگر پس از لیزیک دید دور فرد بدون نیاز به عینک کامل باشد ( یعنی دیگر نیاز به عینک نباشد ) بهتر است گواهینامه جدید پس از انجام معاینه مجدد چشم توسط اداره راهنمایی و رانندگی و تایید و بررسی کمیسیون مربوطه اخذ گردد.