احساس خشکی چشم پس از لیزیک دائمی نبوده و به طور گذرا ایجاد می گردد که با گذشت زمان بهبود می یابد این حالت به علت تغییر انحنای سطح قرنیه و برش اعصاب قرنیه ناشی از جراحی بوده که با گذشت زمان و تثبیت وضعیت سطح قرنیه و کامل شدن دوره ترمیم برش،‌ تدریجا بهبود می یابد.