تیر کشیدن و سوزش ناگهانی و گذرا پس از لیزیک درتعدادی از بیماران اتفاق می افتد این حالات به علت خشکی خفیف گذرا و موقت٬ گاهگاهی اتفاق می افتد. اگر تعداد دفعات این رخداد در طی روز زیاد باشد می توان با قطره اشک مصنوعی آن را کنترل کرد.
نکته مهم اینست که اگر درد و سوزش گذرا نبود و بیش از چند ساعت ادامه پیدا کرد، حتما باید به چشم پزشک خود و یا در صورت برخورد با تعطیلات به اورژانس چشم بیمارستانهای دانشگاهی مراجعه نماید تا مشکل خاصی نباشد.