خیر،‌با امکانات فعلی دستگاههای لیزر و عدم توانایی آنها برای اصلاح آستیگماتیسم نا منظم نتایج دراز مدت لیزیک در موارد فوق الذکر رضایت بخش نبوده و در شرایط حاضر جزء موارد منع استفاده از لیزر می باشد.
در مجموع در حال حاضر انجام لیزیک در موارد کراتوکونوس و آستیگماتیسم نامنظم پیشنهاد نمی گردد.
البته دستگاههای کمکی و برنامه های کامپیوتری جدید ابداع شده و مطالعات تحقیقاتی انجام لیزر تحت آن برنامه ها،‌در حال انجام بوده که شاید در آینده نه چندان دور بتوان موارد قوز قرنیه خفیف را به آن وسیله اصلاح کرد.