معمولا محاسبات انجام شده برای انجام لیزر و اصلاح میزان عیوب انکساری در حدی است که مقدار باقیمانده از ضخامت قرنیه کاهش چندانی در مقاومت قرنیه ایجاد ننماید. بنابراین برای فعالیتهای بدنی پس از لیزیک مانعی وجود ندارد و در واقع بسیاری از افرادی که به عینک (شماره های بالا) وابسته اند برای رهایی از وابستگی در زمان انجام ورزش هایی چون شنا و کوهنوردی که استفاده از عینک ولنز تماسی دشوار است داوطلب انجام لیزیک می شوند.