با لیزیک تنها نمره عینک از بین رفته یا کاهش می یابد، اما طبیعت نزدیک بینی چشم فرد تغییر نمی کند بهر حال بیمار عمل شده نیز مانند افراد نزدیک بین عمل نشده نیاز به پیگیری سالیانه و کنترل فشار چشم (از نظر ابتلای به افزایش فشار چشم بخصوص پس از سن ۳۰ سالگی) و معاینه ته چشم خواهد داشت.
پس از پیگیریهای اولیه کوتاه مدت و نزدیک به هم بعد از لیزیک، در نهایت برای دراز مدت معاینه سالیانه چشم جهت کنترل ادواری به این فرد پیشنهاد می گردد.