بهتر است حداقل تا یک هفته پس از عمل به چشم دست نخورده و جدا از مالش دادن و خاراندن چشم ها در طول هفته اول اجتناب گردد تا مشکلی در لایه قرنیه و در نتیجه حاصل از عمل ایجاد نگردد. در دراز مدت نیز بهتر است از مالش دادن شدید چشم عمل شده که می تواند سبب تغییرات جدید و ایجاد شماره چشم گردد خودداری نمود.