افرادیکه مبتلا به لرزش چشم ( نیستاگموس) می باشند و یا آنانکه بسیار مضطرب بوده و حتی از همکاری و تحمل خویش در حین عمل مایوس و نگرانند، ‌چگونه تحت عمل قرار می گیرند؟
درصد قابل توجهی از متقاضیان عمل جراحی لیزیک افراد جوان مضطرب و با دل شوره هستند که این مشکل خصوصا درخانمها بیشتر دیده می شود ولیکن با انجام اقدامات و توضیحات قبل از اتاق عمل و حین جراحی انجام پذیرفته و تاکنون مشکل عمده و غیر قابل حلی دیده نشده است.