سن انجام لیزیک و لیزر از ۱۸ سالگی به بالاست،‌البته به شرط آنکه نمره چشم برای حداقل یکسال ثابت باشد یا میزان تغییرات کمتر از نیم دیوبتر(نمره) باشد.
در ۱۸ تا۲۰ سالگی اگر شماره چشم برای دو سال ثابت باشد در صورتیکه مانع دیگر چشمی وجود نداشته باشد می توان لیزیک یا لیزر را انجام داد.
حداکثر سن نیز بستگی به سلامت کامل چشم، ‌شماره چشم داوطلب و نظر جراح داشته که پنجاه تا شصت سالگی متفاوت است.