این جراحیها عمدتا باعث تغییر دائمی قدرت انکساری موجود در قرنیه می شوند، یعنی از همگرایی بیش از اندازه نور اجسام که قبلا تصاویر را در جلوی شبکیه تشکیل می داد کاسته، باعث می شوند که تصاویر این بار، ‌بر روی شبکیه و با وضوح بیشتری ایجاد شوند این همان حالتی است که به طور موقت به وسیله عینک یا لنز تماسی منفی و با کاهش قدرت انکساری موجود در قرنیه ایجاد می گردد.