قرنیه قسمت شفاف (چون شیشه بی رنگ) و برجسته جلوی چشم است که شفافیت آن به نور اجسام محیط اجازه می دهد که به فضای داخل چشم راه پیدا کنند.
آنچه باعث افتراق رنگ چشم افراد از یکدیگر می شود رنگ قرنیه نیست بلکه رنگ عنبیه است. قرنیه طبیعی باید کاملا شفاف باشد. جراحیهای اصلاح کننده عیوب انکساری عمدتا" از طریق تغییر قدرت انکساری قرنیه موثر هستند.