واحد اندازه گیری قدرت انکساری نور است آنچه به عنوان واحد و درجه نزدیک بینی محسوب می گردد در حقیقت شماره چشم و قدرت عدسی عینک است که برای اصلاح عیب انکساری آن به کار می رود.
این شماره باید بتواند بهترین دید ممکن را برای فرد ایجاد کرده و تصویر واضحی از محیط بر روی شبکیه تشکیل دهد.