نزدیک بینی از شایع ترین عیوب انکساری چشم است که تصاویر اشیاء واقع در فاصله زیاد بر روی شبکیه تشکیل نشده، بلکه جلوتر از آن و در داخل چشم ایجاد می شود.

برای اصلاح این عیب انکساری باید از عدسیهای واگرا یا منفی استفاده کرد تا تصویر عقب تر رفته و بر روی شبکیه تشکیل گردد. در این زمان تصویر در دید فرد واضح خواهد شد.