خیر، ‌به علت آنکه دما و رطوبت اتاق در تمام ایام سال در اتاق عمل در جهت به کارگیری هرچه بهتر دستگاه اکسایمر تحت کنترل و تنظیم می باشد فصلهای مختلف سال تاثیری بر نتیجه عمل ندارد.