لیزیک دردست جراحان با تجربه جزء کم عارضه ترین جراحی های چشم محسوب می گردد به هر حال انجام نابجای لیزیک می تواند دارای عوارض خاص خود باشد. اما کوری در ارتباط مستقیم با لیزیک از هیچ مرکزی گزارش نگردیده است و این عبارت ترجمه نادرست از متن به زبان خارجی بوده است.