لیزیک یک جراحی پیشنهادی نیست. بسیاری از جراحان با تجربه افراد فامیل و نزدیکان و همکاران خود را تحت عمل جراحی لیزیک قرار داده اند،‌اگر این افراد با عینک و لنز خود مشکل داشته و با نحوه عمل لیزیک آشنا بوده و هنوز تمایل به انجام لیزیک بر روی چشمهای خود دارند به شرط آنکه کاندید مناسبی از نظر معاینات چشم پزشکی‌، باشند می توانند تحت عمل جراحی قرار بگیرند.