راههای جدید دیگری برای اصلاح شماره های بسیار بالای نزدیک بینی مانند لنزهای داخل چشمی در حال حاضر انجام می گردد و عمل توام لنزهای داخل چشمی و لیزیک نیز برای افزایش دقت و قدرت اصلاح شماره های بالا پیشنهاد می گردد.
بدین ترتیب که برای شماره های بالاتر از ۲۳ ابتدا لنز داخل چشمی گذاشته می شود و در صورتی که نزدیک بینی باقیمانده قابل قبول نباشد برای باقیمانده نزدیک بینی (اگر ضخامت قرنیه مناسب باشد) می توان لیزیک انجام داد