آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بوستان نهم، بیمارستان لبافی نژاد، مرکز چشم پزشکی، ۱۶۶۶۶
تلفن: ۲۵۴۹۰۱۱ تا ۱۸
فکس: ۲۲۵۶۲۱۳۸
ایمیل: Karimianf@Yahoo.com